Dennis Servais Toetsenist en Docent

Welkom op mijn site! Je komt hier alles te weten over mijn werk als toetsenist en docent keyboard/piano.

Algemene Voorwaarden:

1 Algemeen:


1.1 In dit reglement vindt u de voorschriften, zoals deze gelden voor de diensten van de muziekschool van Dennis Servais.
1.2 De geldende tarieven voor de diensten van muziekschool Dennis Servais worden jaarlijks vastgesteld door Dennis Servais.
1.3 Periodiek worden de tarieven verhoogd met het CBS prijsindexcijfer voor consumenten.

2 Inschrijven, plaatsing, overeenkomst, opzeggen, betalingsplicht:

2.1.1 Inschrijving voor een cursus vindt plaats via de website, mail, mobiele nummer (app) van muziekschool Dennis Servais.
2.1.2 Bij minderjarigen is een akkoordverklaring (via de website) door één der wettelijke vertegenwoordigers vereist.
2.1.3 Aan de aanmelding kunnen door de kandidaat-cursist(e) geen rechten, in welke vorm dan ook, worden ontleend.
2.1.4 Indien de aanmelding leidt tot plaatsing en inroostering, brengt deze een betalingsverplichting, zoals vastgesteld in dit reglement, met zich mee. De cursist is van de muziekschool Dennis Servais afgenomen diensten de vastgestelde tarieven verschuldigd.

Plaatsing:

2.2.1 Plaatsing en inroostering van kandidaat cursisten gebeurt door muziekschool Dennis Servais. De cursist ontvangt hiervan bericht, schriftelijk, telefonisch of per mail.
2.2.2 In de gevallen waarbij inroostering niet mogelijk is op de bij aanmelding door de kandidaat-cursist opgegeven voorkeurstijden, wordt pas ingeroosterd na overleg tussen de muziekschool Dennis Servais en de kandidaat-cursist.
2.2.3 Indien geen overeenstemming wordt bereikt over de inroostering, zal muziekschool Dennis Servais helaas van de plaatsing moeten afzien. De kandidaat-cursist wordt hiervan schriftelijk, telefonisch of per mail op de hoogte gebracht.
2.2.4 Plaatsing vindt plaats voor de gehele duur van een cursus.
2.2.5 Bij tussentijdse annulering van een cursus door de cursist, is de cursist volledig betalingsplichtig voor de gehele duur van de cursus.

Overeenkomst:

2.3.1 Van cursisten wordt verwacht dat zij zo veel als mogelijk de lessen volgen.
2.3.2 Wanneer een cursist verhinderd is wegens ziekte of andere omstandigheden dient hij muziekschool Dennis Servais per mail of sms op de hoogte te stellen, de gemiste lessen worden niet gecompenseerd.
2.3.3 Wanneer gedurende een cursus meer dan twee lessen niet door kunnen gaan, door of vanwege de docent van muziekschool Dennis Servais, vindt compensatie plaats.
Dat wil zeggen dat er een evenredige compensatie in extra lessen, of compensatie van een evenredig deel van het betaalde lesgeld, wordt vergoed, vanaf de derde les per cursus die geen doorgang vindt.
2.3.4 De onder 2.3.3 bedoelde compensatie (extra lessen of terugbetaling lesgeld) wordt vastgesteld door de docent van de muziekschool Dennis Servais. De cursist wordt hierover per mail geïnformeerd.

Opzegging:

2.4.1 Een cursusjaar loopt van 1 september tot 31 augustus van het jaar daaropvolgend. Cursussen worden automatisch verlengd naar het volgende cursusjaar.
Opzegging voor het volgende cursusjaar kan per mail bij de betreffende docent tot uiterlijk 1 juni van het lopende cursusjaar.

Betalingsplicht:

2.5.1 Personen die een termijnbedrag niet tijdig hebben betaald, hebben geen toegang tot de les.
2.5.2 Indien het cursusgeld of het termijn bedrag van het cursusgeld, niet wordt betaald, wordt de vordering in handen gegeven van een incassobureau. De hieruit voortvloeiende kosten komen geheel voor rekening van de betalingsplichtige.

3 Aansprakelijkheid, voorschriften en verboden:
3.1.1 Het meebrengen van eigendommen in de lesruimte van muziekschool Dennis Servais gebeurt geheel voor eigen risico.
De muziekschool Dennis Servais aanvaardt voor vermissing of schade aan eigendommen geen enkele aansprakelijkheid.
3.1.2 Schade, toegebracht aan gebouwen, inventaris of materialen, moet door degene die de schade heeft veroorzaakt, of door degene die hiervoor aansprakelijk is, worden vergoed.

4 Slotbepalingen:
4.1.1 Op verzoek wordt het reglement aan iedereen verstrekt.
4.1.2 Algemene voorwaarden zijn vastgesteld in september 2022.

© 2024 Dennis Servais Toetsenist en Docent

Thema door Anders Norén